Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licitud servei transport escolar tarifat

Descripció

El servei tarifat de transport escolar s'aplicarà als escolars que, tot i no tenir dret a ser beneficiaris del servei comarcal de transport escolar gratuït, vulguin utilitzar en els desplaçaments al centre on segueixin els estudis, els vehicles que fan diàriament les rutes establerts.


Destinataris

Els estudiants de la comarca que sol·licitin el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal de l'Alt Camp que no tinguin dret a la gratuïtat del servei d'acord amb les normes vigents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.


L'admissió d'un estudiant resta condicionada a l'existència de places disponibles en el vehicle que realitzi la ruta corresponent de transport d'alumnes d'ensenyament obligatori, els quals gaudiran de preferència malgrat s'incorporin amb posterioritat al servei.


Com es fa la petició

Per via telemàtica:  mitjançant l'enllaç disponible en aquesta pàgina.


Presencialment : 

 • Consell Comarcal de l'Alt Camp, cita prèvia - tel. 977 60 85 60.
 • horari: de 9h a 14h.


  Documentació que cal aportar
   

  Preu del servei

  Ordenança preu públic  


  Els imports que han d'abonar les persones usuàries del servei de transport tarifat d'acord amb el preu públic vigent són els següents:


  a) Tarifa general. Alumnes sense germans que utilitzen el servei tarifat de transport.

  Import: 264,00 €/curs/alumne-a (a raó d'1,50 €/dia/alumne-a)


  b) Tarifa reduïda familiar. Si hi ha germans que utilitzen el servei tarifat de transport.

  - 2n/a germà/ana: 176,00 €/curs/alumne-a (a raó d'1,00 €/dia/alumne-a)

  - A partir del 3r/a germà/ana: 88,00 €/curs/alumne-a (a raó de 0,5 €/dia/alumne-a)


  El sistema ordinari de pagament serà trimestral mitjançant domiciliació bancària al número de compte corrent indicat a la sol·licitud.
  Mitjans de pagament
  • Domiciliació bancària
  Informació de contacte
  Unitat prestadora del servei: Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Camp
  Adreça: Carrer Mossèn Martí, 2 - 43800 Valls
  Telèfon: 977 60 85 60
  Correu electrònic: culturaiensenyament@altcamp.cat

  Tràmits

  Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
  Sol·licitud del transport escolar
   Procediment: Sol·licitud servei transport escolar tarifat.
  /
  Iniciar petició

  Normativa, drets i deures

  Drets de l'usuari
   

  Silenci administratiu
  No s'aplica silenci administratiu

  Tractament de dades

  Responsable: El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és el Consell Comarcal de l'Alt Camp.

  Finalitat: La gestió de les subvencions en matèria d’educació que gestiona el Consell Comarcal. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.  

  Legitimació:  Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e del RGPD, i d’acord a la llei 38/ 2003, general de subvencions.

  Obligatorietat de facilitat les dades: Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent

  Verificació de dades : Aquest Consell Comarcal podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la LOPDGDD.

  Comunicació dades : Es podran cedir o transferir les dades facilitades a altres administracions per donar compliment a l’objectiu d’aquesta finalitat.

  Quan es pugui realitzar la  comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament  i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalgui  els interessos, els drets  i llibertats de l’interessat

  Transferències internacionals: No es preveuen

  Drets: Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació , oposició al seu tractament i si s’escau el de portabilitat.

  D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada es pot oposar, en qualsevol moment, que el Consell Comarcal tracti les seves dades,  consulti  o reculli els documents que es troben en poder del Consell Comarcal, o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. 

  Els motius pels quals es pot oposar són els relacionats amb la seva situació individual quan el tractament es derivi de l'acompliment d'una missió per interès públic o en l'exercici de poders públics. En aquest cas, es deixaran de tractar aquestes dades excepte que el Consell Comarcal acrediti motius legítims que prevalguin per sobre dels interessos, drets i llibertats de la persona interessada.

  Exercici dels drets:  Aquests drets es poden exercir adreçant-vos als serveis comarcals. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

  https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

  Termini de conservació de les dades: 6 anys des de l’enviament de la documentació a la Sindicatura de Comptes.