Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització

Catàleg de Serveis

El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Ajuts al menjador

Descripció

Ajuts al menjador escolar curs 2023-2024


Destinataris

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents: 

a) Quan estigui matriculat en centres educatius de la comarca de l’Alt Camp sostinguts amb fons públics, en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil (I1 i I2), en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos del ensenyaments de segon cicle d’educació infantil (I3, I4 i I5) i d’ensenyaments obligatoris (educació primària i educació secundària obligatòria), durant el curs corresponent a la convocatòria.

b) Quan no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador escolar. 

c) Quan no estigui en acolliment residencial.  

Es considera acolliment residencial qualsevol alumne/a que estigui residint en un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) per a infants i adolescents.

Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu al qual va adreçat, per obtenir la condició de persona beneficiària no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Com es fa la petició

Per via telemàtica, a través de l'enllaç disponible en aquesta pàgina 


Presencialment : 

 • Punt d'assistència Ajuntament El Pla de Santa Maria (centre de serveis socials), cita prèvia - tel. 977608560
  • • Dilluns 12/06/23, dilluns 19/06/23, divendres 23/06/23, dimarts 27/06/23
  • • Cites : 9.00h – 9.45h – 11.00h – 11.45h -12.30h -13.15h
 • Punt d'assistència Ajuntament d'Alcover (centre de serveis socials), cita prèvia - tel. 977608560.
  • • Dimarts 13/06/23, divendres 16/06/23, divendres 30/06/23
  • • Cites : 9.00h – 9.45h – 11.00h – 11.45h -12.30h -13.15h
 • Punt d'assistència Serveis Socials Puigpelat (despatx serveis socials) - tel. 977608560.
  • • Dimecres 28/06/23
  • • Cites : 9.00h – 9.45h – 11.00h – 11.45h -12.30h -13.15h
 • Punt d'assistència Ajuntament Vila-rodona (despatx serveis socials), cita prèvia - tel. 977608560
  • Dijous 15/06/23, dimarts 20/06/23, dijous 22/06/23
  • Cites : 9.00h – 9.45h – 11.00h – 11.45h -12.30h -13.15h
 • Punt d'assistència Mas del Plata (despatx serveis socials, club social), cita prèvia - tel. 977608560
  • Dijous 29/06/23
  • Cites : 9.00h – 9.45h – 11.00h – 11.45h -12.30h -13.15h
 • Punt d'assistència Vallmoll (biblioteca), cita prèvia - tel. 977608560.
  • Dimecres 14/06/23, dimecres 21/06/23
  • Cites : 9.00h – 9.45h – 11.00h – 11.45h -12.30h -13.15h

Documentació que cal aportar

La documentació ve establerta a les bases de la convocatòria : 

Bases de la convocatòria  


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Camp
Adreça: Carrer Mossèn Martí, 2 - 43800 Valls
Telèfon: 977 60 85 60
Correu electrònic: culturaiensenyament@altcamp.cat

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Ajuts al menjador
 Procediment: Ajuts al menjador
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases de convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar:


Drets de l'usuari

Els establerts a les bases de convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar


Deures de l'usuari

Els establerts a les bases de convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Responsable: El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és el Consell Comarcal de l'Alt Camp.

Finalitat: La gestió de les subvencions en matèria d’educació que gestiona el Consell Comarcal. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.  

Legitimació:  Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e del RGPD, i d’acord a la llei 38/ 2003, general de subvencions.

Obligatorietat de facilitar les dades: Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent

Verificació de dades : Aquest Consell Comarcal podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la LOPDGDD.

Comunicació dades : Es podran cedir o transferir les dades facilitades a altres administracions per donar compliment a l’objectiu d’aquesta finalitat.

Quan es pugui realitzar la  comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament  i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalgui  els interessos, els drets  i llibertats de l’interessat

Transferències internacionals: No es preveuen

Drets: Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació , oposició al seu tractament i si s’escau el de portabilitat.

D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada es pot oposar, en qualsevol moment, que el Consell Comarcal tracti les seves dades,  consulti  o reculli els documents que es troben en poder del Consell Comarcal, o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. 

Els motius pels quals es pot oposar són els relacionats amb la seva situació individual quan el tractament es derivi de l'acompliment d'una missió per interès públic o en l'exercici de poders públics. En aquest cas, es deixaran de tractar aquestes dades excepte que el Consell Comarcal acrediti motius legítims que prevalguin per sobre dels interessos, drets i llibertats de la persona interessada.

Exercici dels drets:  Aquests drets es poden exercir adreçant-vos als serveis comarcals. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades: 6 anys des de l’enviament de la documentació a la Sindicatura de Comptes.