Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització
El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Sol·licitud del transport escolar obligatori i no obligatori.

Descripció

Aquest tràmit permet gaudir del servei comarcal de transport escolar als alumnes que cursin estudis a les escoles públiques, privades concertades o centres d'educació especial de la comarca. 

Inclou el transport escolar obligatori i postobligatori. Destinataris

a) Alumnes de transport obligatori.

1. Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, en un centre privat concertat o en un centre d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació i que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi de residència.

2. Són aquells que es consideren alumnes amb necessitats educatives específiques pel Departament d’Educació, que cursen estudis d’ensenyaments obligatoris en un centre públic privat concertat o en un centre d’educació especial, proposat pel Departament d’Educació.

b) Alumnes de transport no obligatori.

Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament obligatori en un centre públic ordinari, proposat pel Departament d’Educació i que no s’han de desplaçar del seu municipi.

c) Alumnes de transport postobligatori.

Són aquells alumnes que cursen estudis d’ensenyament postobligatori en un centre públic ordinari o en un centre privat concertat, que s’han d’escolaritzar fora del seu municipi de residència. Requisits d'accés al servei

Estar matriculat/ada en un centre públic ordinari, o en un centre privat concertat, o en un centre d'educació especial, proposat pel Departament d'Educació. Com es fa la petició

Per via telemàtica, a través de l'enllaç disponible en aquesta pàgina.

Presencialment, al Consell Comarcal del Montsià, mitjançant cita prèvia - Tel. 977 70 43 71Documentació que cal aportar
 

Més informació

El Consell Comarcal del Montsià gestiona el servei de transport escolar a la comarca del Montsià adreçat als centres públics. Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran continuar presentant-les telemàticament però no es garantirà la valoració per tal de poder iniciar el servei a l’inici del nou curs 2023-2024.

Els terminis per a realitzar el tràmit de les sol·licituds del servei de transport pel proper curs 2023-2024 seran els següents:

Del 30 de juny al 23 de juliol de 2023

El tràmit s’ha de fer per via telemàtica i amb identificació digital (us podreu donar d’alta al idCAT mòbil al mateix temps que feu la sol·licitud).Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei:  Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Montsià
Persona responsable: Joan Manuel Miró i Pons
Adreça: Plaça Lluís Companys, s/n, 43870 Amposta
Telèfon: 977 70 43 71
Correu electrònic: educacio@montsia.cat 

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Sol·licitud del transport escolar
 Procediment: Sol·licitud del transport escolar obligatori i no obligatori
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Drets de l'usuari
 

Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Responsable: El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és el Consell Comarcal del Montsià.

Finalitat: La gestió de les subvencions en matèria d’educació que gestiona el Consell Comarcal. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.  

Legitimació:  Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e del RGPD, i d’acord a la llei 38/ 2003, general de subvencions.

Obligatorietat de facilitat les dades: Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent

Verificació de dades : Aquest Consell Comarcal podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la LOPDGDD.

Comunicació dades : Es podran cedir o transferir les dades facilitades a altres administracions per donar compliment a l’objectiu d’aquesta finalitat.

Quan es pugui realitzar la  comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament  i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalgui  els interessos, els drets  i llibertats de l’interessat

Transferències internacionals: No es preveuen

Drets: Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació , oposició al seu tractament i si s’escau el de portabilitat.

D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada es pot oposar, en qualsevol moment, que el Consell Comarcal tracti les seves dades,  consulti  o reculli els documents que es troben en poder del Consell Comarcal, o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. 

Els motius pels quals es pot oposar són els relacionats amb la seva situació individual quan el tractament es derivi de l'acompliment d'una missió per interès públic o en l'exercici de poders públics. En aquest cas, es deixaran de tractar aquestes dades excepte que el Consell Comarcal acrediti motius legítims que prevalguin per sobre dels interessos, drets i llibertats de la persona interessada.

Exercici dels drets:  Aquests drets es poden exercir adreçant-vos als serveis comarcals. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades: 6 anys des de l’enviament de la documentació a la Sindicatura de Comptes.