Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització
El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Ajut individual per a l'adquisició de llibres i material escolar.

Descripció
Ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar curricular obligatori curs 2022-2023

Destinataris

Podrà sol·licitar l'ajut per a l'adquisició de llibres i material escolar curricular obligatori l'alumnat que reuneixi els requisits següents

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.

b) No estar en acolliment residencial.

Per la naturalesa dels ajuts i l'especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2033, de 17 de novembre, general de subvencions.

Als ajuts per l'adquisició de llibres escolars hi poden optar les famílies que tinguin nens i nenes, residents en municipis de la comarca del Montsià o en qualsevol municipi de la resta de la província de Tarragona, que assisteixin a escoles i instituts o a centres privats concertats del Montsià, i cursen educació infantil (EINF), educació primària (EPRI), educació secundària obligatòria (ESO) i educació especial (EE) de la comarca.


Com es fa la petició

Per via telemàtica, a través de l'enllaç disponible en aquesta pàgina 

O bé,

Presencialment: al Consell Comarcal del Montsià, mitjançant cita prèvia

https://citaprevia.gestorn.com/montsia/#nbb - Tel. 977704371


Documentació que cal aportar

La documentació ve establerta a les bases de la convocatòria:

Bases de convocatòria


Cal que recordeu que heu d'adjuntar el justificant de la compra, individualitzat per alumne/a, amb una despesa mínima de 40,00 €, dels llibres escolars i/o material curricular obligatori per al curs 2022-2023.


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Montsià
Adreça: Carrer Muntells, 1, 43870 Amposta
Telèfon: 977704371
Correu electrònic: educacio@montsia.cat

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Ajuts llibres i material escolar
 Procediment: Ajut individual per a l'adquisició de llibres i material escolar

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar curricular obligatori:


Convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar curricular obligatori:


Drets de l'usuari

Els establerts a les bases de convocatòria d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i material escolar.


Deures de l'usuari

Els establerts a les bases de convocatòria d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i material escolar.


Silenci administratiu
No s'aplica silenci administratiu

Tractament de dades

Responsable: El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és el Consell Comarcal del Montsià.

Finalitat: La gestió de les subvencions en matèria d’educació que gestiona el Consell Comarcal. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.  

Legitimació:  Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e del RGPD, i d’acord a la llei 38/ 2003, general de subvencions.

Obligatorietat de facilitat les dades: Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent

Verificació de dades : Aquest Consell Comarcal podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la LOPDGDD.

Comunicació dades : Es podran cedir o transferir les dades facilitades a altres administracions per donar compliment a l’objectiu d’aquesta finalitat.

Quan es pugui realitzar la  comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament  i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalgui  els interessos, els drets  i llibertats de l’interessat

Transferències internacionals: No es preveuen

Drets: Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació , oposició al seu tractament i si s’escau el de portabilitat.

D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada es pot oposar, en qualsevol moment, que el Consell Comarcal tracti les seves dades,  consulti  o reculli els documents que es troben en poder del Consell Comarcal, o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. 

Els motius pels quals es pot oposar són els relacionats amb la seva situació individual quan el tractament es derivi de l'acompliment d'una missió per interès públic o en l'exercici de poders públics. En aquest cas, es deixaran de tractar aquestes dades excepte que el Consell Comarcal acrediti motius legítims que prevalguin per sobre dels interessos, drets i llibertats de la persona interessada.

Exercici dels drets:  Aquests drets es poden exercir adreçant-vos als serveis comarcals. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades: 6 anys des de l’enviament de la documentació a la Sindicatura de Comptes.