Catàleg de Serveis

Validació de documents electrònics

Mitjançant aquest Servei de validació de documents electrònics es pot verificar per part de l'interessat, o per terceres persones o entitats afectades, la validesa i veracitat de la informació d'un document electrònic identificat a través del Codi Segur de Verificació (CSV) o del Codi de Verificació Electrònic (CVE).