Per poder millorar els nostres serveis utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu la utilització
El teu navegador (CCBot 2) no és d'una versió suportada per aquesta aplicació. Alguna cosa podria no funcionar correctament.

Ajuts al menjador

Descripció

Ajuts al menjador escolar curs 2023-2024.


Destinataris

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents: 

a) Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en  qualsevol  dels  cursos  dels  ensenyaments  de  segon  cicle  d’educació  infantil  i  d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria. 

b) No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït. 

c) No estar en acolliment residencial.  

d) Fer ús del servei de menjador escolar.  

Per  la  naturalesa  de  l’ajut  i  l’especificitat  del  col·lectiu,  per  obtenir  la  condició  de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.


Com es fa la petició

Per via telemàtica, a través de l'enllaç disponible en aquesta pàgina 

O bé,

Presencialment : 

  • al Consell Comarcal de la Terra Alta, prèvia cita prèvia- Tel 977 42 00 18

Documentació que cal aportar

La documentació ve establerta a les bases de la convocatòria: 

Bases de la convocatòria  


Mitjans de pagament
No especificat
Informació de contacte
Unitat prestadora del servei: Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal de la Terra Alta
Adreça: Povet de la Plana, 4 - 43780 Gandesa
Telèfon: 977420018
Correu electrònic: dsocial@terra-alta.cat

Tràmits

Què necessiteu fer? Canal Terminis presentació Accions
Ajuts al menjador
 Procediment: Ajuts al menjador
/
Iniciar petició

Normativa, drets i deures

Normativa aplicable

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bases de convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar:

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20230426&anyp=2023&num=03321&v=iDrets de l'usuari

Els establerts a les bases de convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar


Deures de l'usuari

Els establerts a les bases de convocatòria d'ajuts individuals de menjador escolar


Silenci administratiu
Transcorregut el termini de resolució sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada

Tractament de dades

Responsable: El Responsable del tractament de les dades que ens faciliteu en aquest formulari és el Consell Comarcal de la Terra Alta.

Finalitat: La gestió de les subvencions en matèria d’educació que gestiona el Consell comarcal. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.  

Legitimació:  Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e del RGPD, i d’acord a la llei 38/ 2003, general de subvencions.

Obligatorietat de facilitat les dades: Per aquest tractament la persona interessada està obligada a facilitar les dades atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent

Verificació de dades : Aquest consell comarcal podrà verificar l’exactitud de les dades declarades per la persona interessada en virtut de la potestat de verificació atribuïda per la disposició addicional vuitena de la LOPDGDD.

Comunicació dades : Es podran cedir o transferir les dades facilitades a altres administracions per donar compliment a l’objectiu d’aquesta finalitat.

Quan es pugui realitzar la  comunicació de dades conforme a l'article 6 del RGPD relatiu a la legitimació del tractament  i en el supòsit que un tercer acrediti interès legítim sempre que no prevalgui  els interessos, els drets  i llibertats de l’interessat

Transferències internacionals: No es preveuen

Drets: Podeu exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació i supressió, quan correspongui, de les vostres dades i els de limitació , oposició al seu tractament i si s’escau el de portabilitat.

D’acord amb l’article 28 de la llei 39/2015 i l’article 21 del RGPD, la persona interessada es pot oposar, en qualsevol moment, que el Consell Comarcal tracti les seves dades,  consulti  o reculli els documents que es troben en poder del Consell Comarcal, o hagin sigut elaborats per qualsevol administració pública. 

Els motius pels quals es pot oposar són els relacionats amb la seva situació individual quan el tractament es derivi de l'acompliment d'una missió per interès públic o en l'exercici de poders públics. En aquest cas, es deixaran de tractar aquestes dades excepte que el Consell Comarcal acrediti motius legítims que prevalguin per sobre dels interessos, drets i llibertats de la persona interessada.

Exercici dels drets:  Aquests drets es poden exercir adreçant-vos als serveis comarcals. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

Termini de conservació de les dades: 6 anys des de l’enviament de la documentació a la Sindicatura de Comptes.