Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient 2022


Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient 2022

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, any 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient Requeriments A partir de 26/07/2022 fins 22/09/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció entitats MSET 2022 Persona sol·licitant 
Memòria No Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les entitats en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, exercici 2022.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les entitats sense ànims de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, degudament constituïdes i inscrites en els registres corresponents, que tinguin com a objecte la realització de la tipologia de projectes detallats com a subvencionables i que actuïn en els municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, segons la convocatòria reguladora del procediment per a la concessió de les subvencions.

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia, en una única petició, mitjançant el model normalitzat disponible en aquest mateix tràmit.

 

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, any 2022.

Contacte

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Montse Cargol
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat