Premis INJUè Emprèn dipta.cat 2022-2023


Premis INJUè Emprèn dipta.cat 2022-2023

Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2022-2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de participació Premis INJUè Emprèn dipta.cat Requeriments A partir de 22/07/2022 fins 09/09/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de participació a la convocatòria dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat

El tràmit "Sol·licitud de participació als Premis INJUè Emprèn dipta.cat" és el tràmit de sol·licitud de participació per part dels centres d’educació secundària i post obligatòria en la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència  competitiva dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat de la Diputació de Tarragona, per al curs acadèmic 2021-2022.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els centres educatius públics, privats i/o concertats d’educació secundària, batxillerat i cicles formatius del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès amb programes que promoguin l’esperit emprenedor i/o contribueixin a millorar la formació de l’alumnat en l’àmbit de la creació d’empreses del curs acadèmic 2022-2023.

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de participació Premis INJUè Emprèn dipta.cat» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de participació Premis INJUè Emprèn dipta.cat» s’ha de realitzar electrònicament, fins el 15 de setembre de 2022.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini màxim per resoldre és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, any 2022

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Adreça: Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat