Subvencions per a escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2023-2024


Subvencions per a escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2023-2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d'art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2023-2024)Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció escoles municipals de música, dansa, art i disseny Requeriments A partir de 19/04/2024 fins 20/05/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a activitats per a ens locals Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Documentació complementària No Annex

El tràmit «Sol·licitud de subvenció escoles municipals de música, dansa, art i disseny» és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades als ens locals i ens que en depenen per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2023-2024).

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals i ens que en depenen de la demarcació de Tarragona.

 

Quin cost té

El tràmit «Sol·licitud de subvenció escoles municipals de música, dansa, art i disseny» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit «Sol·licitud de subvenció escoles municipals de música, dansa, art i disseny»  s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el règim vigent de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria al BOPT; en tot cas, la resolució i la publicació de la concessió han de ser abans del 31 de desembre de 2024.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

  • Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
  • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la Presidència de la Diputació

 

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2023-2024).

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat