Subvencions foment de l’emprenedoria 2021


Subvencions foment de l’emprenedoria 2021

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, exercici 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció foment de l’emprenedoria 2021 Requeriments A partir de 24/06/2021 fins 30/07/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, any 2021. Persona sol·licitant 
Annex 1 - Escriptures i estatuts de l'entitat No Annex

El tràmit "Sol·licitud subvenció" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria de l’any 2021.

Qui pot utilitzar el tràmit

  • Poden ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les fundacions, les associacions privades i les cambres de comerç de la demarcació que tinguin per objectiu impulsar o promoure el desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès a través d’activitats de foment de l’emprenedoria i de suport a l’empresa.
  • No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques, les empreses públiques o privades, les administracions públiques i els ens dependents d'aquestes, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica o la seva forma, els organismes públics de base associativa (consorcis, mancomunitats,etc.), les universitats o les entitats que en depenguin, les escoles de negoci, els col·legis professionals, les cooperatives i els gremis.

Persona jurídica

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció foment de l’emprenedoria 2021 és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció foment de l’emprenedoria 2021» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 30 de juliol, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’ anunci d’aquesta convocatòria en el BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria de l’any 2021.

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat