Comunicació de dades fiscals i bancàries


Comunicació de dades fiscals i bancàries

Procediment de comunicació de dades fiscals i bancàries a la Diputació de Tarragona.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'alta o modificació de dades del creditor Requeriments A partir de 04/08/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'alta, modificació o baixa de dades del creditor Persona sol·licitant 

El tràmit “Comunicació d’alta i modificació de dades fiscals i bancàries” és el tràmit que permet a qualsevol persona, física o jurídica, i als ens locals i altres ens que formen part del sector públic, que hagi de rebre pagaments de la Diputació de Tarragona, comunicar les seves dades fiscals així com les del compte bancari de la seva titularitat on s’hagin d’abonar els pagaments.

Aquest tràmit permet tant realitzar la comunicació de les dades d’un nou compte corrent, com la modificació de comptes corrents comunicats prèviament. En tot cas, l’últim compte comunicat és el vàlid per a nous pagaments.

El tràmit “Comunicació d’alta i modificació de dades fiscals i bancàries” permet comunicar a la Diputació les dades fiscals necessàries per donar compliment a les obligacions fiscals que es deriven del pagament.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones físiques, les persones jurídiques, els ens locals i altres ens que formen part del sector públic que hagin de rebre algun pagament de la Diputació de Tarragona.

Quin cost té

El tràmit de ”Comunicació d’alta i modificació de dades fiscals i bancàries” és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

En el cas de les persones físiques:

  • Per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

  • De manera presencial a les oficines d’assistència en matèria de registre de la Diputació de Tarragona, de 9 a 14 h, preferiblement amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa) o a través de l’aplicació de cita prèvia de la Diputació de Tarragona.

En el cas d’ens locals i altres ens que formen part del sector públic, i de persones jurídiques, entitats i resta de subjectes previstos a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, únicament per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, degudament identificats amb el certificat electrònic que acrediti la seva identitat i/o la seva condició de representant, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

 

Òrgan que resol

Termini per resoldre

El tràmit “Comunicació d’alta i modificació de dades fiscals i bancàries” no requereix l’adopció de resolució per òrgan de govern, per a la incorporació de la informació a les bases de dades de tercers de la Diputació de Tarragona, que es realitza en un termini màxim de 10 dies.

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel què s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

 

Contacte

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003  Tarragona

Telèfon: 977 296 622 / 977 296 623

A/e: tresoreriatercers@dipta.cat