Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2023


Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona corresponent a l'any 2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de participació Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona Requeriments A partir de 03/04/2023 fins 02/05/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de participació a la Biennal d'Art Persona sol·licitant 
Certificat de residència Annex
Catàleg d’obres Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de participació al Premi Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona" és el tràmit de sol·licitud de participació al premi per part de les persones físiques en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del premi que té com a finalitat fomentar la creació i la recerca en qualsevol modalitat artística que s’emmarqui dins del concepte de les arts visuals, independentment de la seva disciplina i sense la necessitat d’atendre a cap classificació prèvia.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els i les les artistes visuals, majors d’edat i residents a l’Estat espanyol, segons la convocatòria reguladora del procediment dels premis.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de participació al Premi Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de participació al Premi Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona" es pot realitzar:

  • Per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
  • Presencialment a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, preferiblement amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.
  • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions en el moment de l'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

 

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del Premi Biennal d’Art Diputació de Tarragona per a l’any 2023.

Contacte

Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona

Carrer Santa Anna, 8

43003  Tarragona

Telèfon: 977 235 032 / 977 235 073

Correu electrònic mamt@dipta.cat