Programa Genius, ajuts d'estades professionals a l'estranger 2021


Programa Genius, ajuts d'estades professionals a l'estranger 2021

Convocatòria de subvencions destinades al programa GENIUS, de concessió d'ajudes a persones desocupades postgraduades per a la realització d'estades professionals a l'estranger, any 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de participació programa Genius, ajuts d'estades professionals a l'estranger 2021 Requeriments A partir de 21/07/2021 fins 20/08/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de participació al programa GENIUS Persona sol·licitant 
Currículum annex a la sol·licitud de participació Gènius 2021 Annex

El tràmit "Sol·licitud de participació programa Genius" és el tràmit de sol·licitud de participació per part de les persones físiques en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió d’ajuts a persones desocupades postgraduades per a la realització d'estades professionals a l’estranger, any 2021, en règim de concurrència competitiva.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones joves menors de 35 anys, desocupades amb titulació universitària, amb titulació de Formació Professional de Grau Superior o amb certificat de professionalitat nivell 3, que compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

Persona física

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de participació al programa Genius» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de Sol·licitud de participació programa Genius» s’ha de presentar fins el dia 20 d'agost de 2021:

  • De manera electrònica a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.

  • Presencialment, en suport paper, a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, en aquest cas amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.

  • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT .

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment del programa GENIUS, per a la concessió en règim de concurrència competitiva d’ajuts a persones desocupades postgraduades per a la realització d'estades professionals a l’estranger, any 2021.

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Adreça: Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat