Subvencions cofinançament PECT 2021 per a ens locals


Subvencions cofinançament PECT 2021 per a ens locals

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud i justificació de subvenció cofinançament PECT 2021 per a ens locals Requeriments A partir de 12/08/2021 fins 30/09/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció cofinançament PECT 2021 Alcalde/essa / President/a 
Compte justificatiu subvenció cofinançament PECT 2021 Alcalde/essa / President/a 
ANNEX 1 PECT No Annex
ANNEX 2 PECT No Annex
ANNEX 3 PECT No Annex
ANNEX 4 PECT No Annex
ANNEX 5 PECT No Annex
Annex 6 PECT No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al cofinançament PECT 2021" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels Ajuntaments i els Consells Comarcals en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per cofinançar les operacions incloses en els PECT presentats pels Ajuntaments i els Consells Comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els Ajuntaments  i els Consells Comarcals que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril.

Ens local

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al cofinançament PECT 2021" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al cofinançament PECT 2021" s’ha de realitzar electrònicament, fins el dia 30 de setembre de 2021, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos a comptar des del termini de presentació de les sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

  • Convocatòria de subvencions per cofinançar les operacions incloses en els PECT presentats pels Ajuntaments i els Consells Comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH.

Contacte

Projectes Europeus i Regió del Coneixement

Persona responsable: Emma Gorgori Bonet

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

Telèfon: 977 296 690

Correu electrònic: proj.europeus@dipta.cat