Subvencions activitats socials 2022


Subvencions activitats socials 2022

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció activitats socials Requeriments A partir de 15/06/2022 fins 14/07/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a entitats i persones físiques per a activitats culturals i socials Formulari Web

El tràmit "Sol·licitud de subvenció activitats socials" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les entitats i fundacions de caràcter social en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2022.

 

 

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Les entitats i fundacions de caràcter social, sense ànim de lucre, que realitzin activitats a la demarcació de Tarragona a favor de les persones i dels col·lectius més vulnerables de la població i/o que
ajudin a mitigar els efectes de la crisi social, econòmica i de salut mental derivada de la pandèmia de la COVID-19.

En el marc d’aquesta convocatòria, s’entenen per entitats les persones jurídiques privades sense afany de lucre.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció activitats socials" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció activitats socials" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a resoldre és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT; en tot cas, la resolució i la publicació de la concessió han de ser abans del 31 de desembre de 2022.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

  • Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
  • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva  de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2022.

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat