Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2021


Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2021

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, exercici 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2021 Requeriments A partir de 10/06/2021 fins 09/07/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció ens locals - cultura Alcalde/essa / President/a 

El tràmit «Sol·licitud de subvenció» és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels ens locals en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a projectes i activitats culturals o d’interès per a la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021.

 

.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals que realitzin actuacions d’interès cultural, esportiu, educatiu, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades, segons la convocatòria reguladora del procediment de concessió de les subvencions.

Ens local

Quin cost té

El tràmit de « Sol·licitud subvenció ens locals per a projectes i activitats culturals» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud subvenció ens locals per a projectes i activitats culturals» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 10 de juliol les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds i en tot cas la resolució serà abans del 31 de desembre de 2021.

 

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

 

 

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona , per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat