Seu Electrònica Diputació de Tarragona

Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Sol·licitud i justificació Tipus A


Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Sol·licitud i justificació Tipus A

L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
2021- Sol·licitud i justificació subvenció excepcional tipus A Requeriments A partir de 13/05/2021 fins 04/06/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud subvenció excepcional Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades subvenció excepcional Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Document tècnic Annex
Certificat o evidència del Meteocat Secretari/ària 
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)
Relació valorada Annex
Acta de preus contradictoris No Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració No
Factura Secretari/ària 
Annex
Certificat final d'obra - genèric -
As built i/o fotografies estat final obres No Annex
Informació complementària No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud i justificació subvenció excepcionals tipus A" és el tràmit de sol·licitud per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals i que d’acord amb l’esmentada convocatòria també es pot justificar simultàniament. 

Qui pot utilitzar el tràmit

De les subvencions de les actuacions de l’apartat A del punt segon són beneficiaris tots els municipis, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de les comarques del Baix Penedès, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Poden realitzar el tràmit els ens locals que en el moment de presentar la sol·licitud ja hagin executat l’actuació,  segons la convocatòria reguladora del procediment de concessió de les subvencions.

Ens local

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud i justificació subvenció excepcional tipus A» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud i justificació subvenció excepcionals tipus A» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 4 de juny de 2021 les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, exercici  2021.

Contacte

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 41 // 977 29 66 56
Correu electrònic: g_aitc@dipta.cat