Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2023


Subvencions projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular, any 2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció projectes i activitats culturals singulars per a ens locals Requeriments A partir de 04/02/2023 fins 03/03/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a activitats per a ens locals Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Documentació complementària No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a projectes i activitats culturals singulars per a ens locals" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels ens locals en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a projectes i activitats culturals o d’interès per a la ciutadania, de caràcter singular, amb la finalitat de contribuir a la seva realització en bé de la ciutadania de la demarcació de Tarragona i de propiciar la dinamització cultural i econòmica dels municipis.

 

.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i altres ens que en depenen de la demarcació de Tarragona, que realitzin actuacions d’interès cultural, esportiu, educatiu, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades, ja siguin programacions d’activitats anuals o puntuals o bé cicles, jornades, exposicions o similars. segons la convocatòria reguladora del procediment de concessió de les subvencions.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a projectes i activitats culturals singulars per a ens locals" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a projectes i activitats culturals singulars per a ens locals" s’ha de realitzar electrònicament les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds. En tot cas, la resolució i publicació de la concessió han de ser abans del 31 de desembre de 2023.

 

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

 

 

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, any 2023.

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat