Subvencions per a publicacions locals i comarcals 2024


Subvencions per a publicacions locals i comarcals 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona, any 2024.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció publicacions locals i comarcals per a persones jurídiques Requeriments A partir de 03/04/2024 fins 02/09/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció i justificació per a publicacions locals i comarcals Persona sol·licitant 
Formulari Web
Sol·licitud d'autorització relativa a persones o entitats vinculades No Persona sol·licitant 
Declaració responsable sobre les despeses de personal No Persona sol·licitant 
Còpia publicació Annex
Material publicitari i de difusió Annex
Factura. No Persona sol·licitant 
Annex
Justificant de pagament No Persona sol·licitant 
Annex
Documentació complementària No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals per a persones jurídiques" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part  de les persones jurídiques en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona, any 2024.

La sol·licitud presentada correspon tant a la petició de subvenció com a la justificació, d'acord amb els apartats 16è i 18è de la convocatòria.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre que hagin realitzat publicacions que encaixin amb l'objecte i la finalitat de la convocatòria i amb els requisits de l'apartat 2n de la convocatòria.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals per a persones jurídiques" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals per a persones jurídiques" s'ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions, en el moment de l'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT; en tot cas, la resolució i publicació de la concessió han de ser abans del 31 de desembre de 2024.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administrariu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2024).

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat