Subvencions transició energètica i acció climàtica 2021


Subvencions transició energètica i acció climàtica 2021

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, exercici 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció transició energètica i acció climàtica 2021 Requeriments A partir de 21/05/2021 fins 16/07/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció transició energètica i acció climàtica 2021 Alcalde/essa / President/a 
Memòria línia 1 No Secretari/ària 
Annex
Informe línia 1 No Secretari/ària 
Annex
Acreditació per actuacions tipus 1.6 de la línia1, si escau. No Secretari/ària 
Annex
Memòria línia 2 No Secretari/ària 
Annex
Certificat d'inversió financerament sostenible, línia 2 No Secretari/ària 
Projecte bàsic, línia 3 No Secretari/ària 
Annex
Justificació subministrament de la biomassa forestal, línia 3, si escau. No Secretari/ària 
Annex
Certificat d'inversió financerament sostenible, línia 3 No Secretari/ària 
Memòria línia 4 No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud subvenció " és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals que reuneixin les condicions establertes en alguna de les 4 línies, segons la convocatòria reguladora del procediment de concessió de les subvencions:

Línia 1: Poden ser beneficiaris d’aquesta línia tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb població fins a 20.000 habitants.

Línia 2: Poden ser beneficiaris d’aquesta línia tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès que estiguin adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible, o bé al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, en el moment de la convocatòria.

Línia 3: Poden ser beneficiaris d’aquesta línia tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès que estiguin adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia Sostenible, o bé al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, en el moment de la convocatòria.

Línia 4: Poden ser beneficiaris d’aquesta línia tots els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

Ens local

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud subvenció transició energètica i acció climàtica» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud subvenció transició energètica i acció climàtica» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 18 de juny, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, exercici 2021.

Contacte

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Montse Cargol
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat