Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2023


Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2023

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini, any 2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per al finançament dels interessos de préstecs Requeriments A partir de 02/08/2023 fins 20/10/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a interessos de préstecs Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Quadre amortització préstec Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al finançament dels interessos de préstecs" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local, en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini  (superior a un any).

 

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els municipis i les EMD’s de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, amb una població no superior a 20.000 habitants, d’acord amb les xifres de població publicades per l’Institut Nacional d’Estadística vigents en el moment de l'aprovació d’aquesta convocatòria, i els consells comarcals.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al finançament dels interessos de préstecs" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al finançament dels interessos de préstecs" s’ha de realitzar electrònicament, fins el dia 20 d'octubre de 2023, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Presidència de la Diputació de Tarragona o òrgan en qui delegui.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de subvencions per a interessos de préstecs, exercici 2023.

 

Contacte

Unitat d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions

C. Pere Martell, núm. 2

43001 Tarragona

Tel. 977.29.66.56

g_cooperacio@dipta.cat