Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà per a ens locals 2022


Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà per a ens locals 2022

Subvencions als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022)Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a inversions per a ens locals Requeriments A partir de 04/05/2022 fins 03/06/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a inversions per a ens Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Document tècnic No Alcalde/essa / President/a 
Annex
Certificat d'inversions financerament sostenibles M-1-739_02-CA Secretari/ària 

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials per a ens locals" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents de la demarcació de Tarragona per a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials, durant l'any 2022.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i altres ens que en depenen de la demarcació de Tarragona que tinguin la propietat i la possessió d’equipaments culturals o d'interès ciutadà o elements patrimonials o que en tinguin la cessió a llarg termini (mínim 15 anys).

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de subvencions per a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials per a ens locals» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de subvencions per a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials per a ens locals» s’ha de realitzar electrònicament les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds. En tot cas, la resolució i publicació de la concessió han de ser abans del 31 de desembre de 2022.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, a les entitats municipals descentralitzades i a altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).

Contacte

Unitat de Cultura
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003 Tarragona
Telèfon: 977 296 634
Correu electrònic: cultura@dipta.cat