Selecció Pla d'Ocupació Comarcal - Conca de Barberà 2022


Selecció Pla d'Ocupació Comarcal - Conca de Barberà 2022

Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció de 5 persones per al Pla d’Ocupació Comarcal - Conca de Barberà, en el marc del Pla de Foment de l'Ocupació 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'admissió a la convocatòries de selecció de plans d'ocupació Requeriments A partir de 29/07/2022 fins 29/08/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal Persona sol·licitant 
Document d'identitat Annex
Document DARDO Annex
Currículum vítae Annex
Permís de conduir No Annex
Certificat de llengua catalana No Annex
Certificat de llengua castellana No Annex
Llibre de família No Annex

El tràmit "Sol·licitud d’admissió a la convocatòria de selecció Plans d'Ocupació" és el tràmit que permet a la persona interessada sol·licitar la participació en els processos selectius dels Plans d’Ocupació, en el marc del Pla de Foment de l'Ocupació 2022.

Qui pot utilitzar el tràmit

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits establerts als Criteris d’accés als Plans d’Ocupació 2022.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud d'admissió a la convocatòria de selecció Plans d'Ocupació" és gratuït. 

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud d’admissió a la convocatòria de selecció Plans d'Ocupació" s’ha de realitzar:

  • Per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.
  • Presencialment, a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, en aquest cas amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 h a 14 h.
  • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per resoldre és la Diputada delegada de Recursos Humans, per delegació expressa de la Presidenta.

Termini per resoldre

D’acord amb la Base 7a de les Bases generals reguladores dels processos de selecció, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds (20 dies des de la publicació de la convocatòria a la seu electrònica i al web de la Diputació de Tarragona), l’òrgan competent ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes en què aprovi la llista de persones aspirants admeses i excloses.

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Les persones interessades disposen d’un termini de 5 dies, des de l’endemà de la publicació a la Seu electrònica de la resolució que aprovi la llista provisional de persones admeses i excloses, per presentar les reclamacions o esmenes que creguin oportunes, que s’han de resoldre en el termini màxim de 30 dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.

En cas que no es presenti cap al·legació, la llista provisional de persones admeses i excloses s’entén definitivament aprovada.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
  • RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Llei 40/2015, d‘1 de octubre, de règim jurídic del sector públic.

  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.
  • Criteris d’accés als Plans d’Ocupació 2022 (Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 26 de juliol de 2022)

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Adreça: Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat