Subvencions promoció turística 2022


Subvencions promoció turística 2022

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, exercici 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció promoció turística Requeriments A partir de 28/06/2022 fins 29/07/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a programes concrets i activitats de promoció turística (M-1-812_04-CA) Alcalde/essa / President/a 

El tràmit "Sol·licitud de subvenció promoció turística" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels ens locals en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística que contribueixin a la promoció i divulgació de les marques turístiques COSTA DAURADA i TERRES DE L’EBRE.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els patronats i oficines de turisme municipals o comarcals, o bé els ajuntaments.

Quin cost té

El tràmit de « Sol·licitud de subvenció promoció turística » és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció promoció turística» s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia, en una única petició mitjançant el model normalitzat disponible en aquest tràmit.

 

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la presidenta de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

 

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, per l'exercici 2022.

Contacte

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Persona responsable: : Carme Salvadó Giraltó
Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona
Telèfon: : 977 23 03 12
Correu electrònic: csalvado@dipta.cat