Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2021


Subvencions per al finançament dels interessos de préstecs 2021

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini , any 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per al finançament dels interessos de préstecs 2021 Requeriments A partir de 05/08/2021 fins 19/10/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a interessos de préstecs, any 2021. Alcalde/essa / President/a 
Certificat subvenció interessos préstecs 2021. Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Documentació No Annex
Documentació No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a interessos de préstecs" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local, en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per al finançament dels interessos dels préstecs concertats amb entitats bancàries a llarg termini  (superior a un any).

 

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els municipis i les EMD’s de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb una població no superior a 20.000 habitants, d’acord amb les xifres de població publicades per l’Institut Nacional d’Estadística vigents en el moment de l'aprovació d’aquesta convocatòria, i els consells comarcals.

Ens local

Quin cost té

El tràmit de « Sol·licitud de subvenció per a interessos de préstecs» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud subvenció per a interessos de préstecs» s’ha de realitzar electrònicament, fins el dia 19/10/2021, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de subvencions per a interessos de préstecs, exercici 2021

 

Contacte

Unitat d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions.

C. Pere Martell, núm. 2

43001 Tarragona

Tel. 977.29.66.56

g_cooperacio@dipta.cat