Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, adscrita a la unitat de Conservació de l'Àrea del SAT (Convocatòria 17-053)


Concurs oposició d'una plaça de personal funcionari de carrera d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, adscrita a la unitat de Conservació de l'Àrea del SAT (Convocatòria 17-053)

Convocatòria del procediment administratiu per a la selecció en règim de concurrència competitiva d'una plaça de personal funcionari de carrera d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, adscrita a la unitat de Conservació de l'Àrea del SAT. Convocatòria 17-053. .Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal Requeriments A partir de 07/08/2021 fins 24/09/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'admissió a convocatòries de selecció de personal Persona sol·licitant 

El tràmit "Sol·licitud d’admissió a la convocatòria" és el tràmit que permet a la persona interessada sol·licitar la participació en els  processos selectius que ofereix la Diputació de Tarragona, per accedir a la plantilla de personal de la corporació.

Qui pot utilitzar el tràmit

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits establerts en les bases específiques reguladores del procés selectiu i en les Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.

Persona física

Quin cost té

D'acord amb les Ordenances Fiscals 2021, Taxes per l'expedició i la tramitació de documents administratius, Tarifa 6, els drets d'examen per poder participar com aspirant en els processos selectius d’accés a l’ocupació pública a places de funcionari de carrera o de personal laboral fix de la Diputació de Tarragona, són:

a/ Accés A1/A1L: 30,00 €

b/ Accés A2/A2L: 24,00 €

c/ Accés C1/C1L: 18,00 €

d/ Accés C2/C2L: 12,00 €

e/ Accés AP/APL: 6,00 €

No s’exigirà el pagament d’aquesta taxa quan les proves de selecció vagin destinades a la creació de borses de treball, funcionarització o promoció interna.

 

 

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud d’admissió a convocatòries de selecció de personal" s’ha de realitzar:

  • De manera electrònica a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.
  • Presencialment, en suport paper, a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, en aquest cas amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.
  • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per resoldre és la Presidència de la Diputació o òrgan en qui delegui.

 

Termini per resoldre

D’acord amb la Base 7na de les Bases generals reguladores dels processos de selecció, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan competent ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes en què aprovarà la llista de persones aspirants admeses i excloses.

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Les persones interessades disposaran d’un termini de 10 dies, des de l’endemà de la publicació a la Seu electrònica de la resolució que aprovi la llista provisional de persones admeses i excloses, per presentar contra la mateixa les reclamacions o esmenes que creguin oportunes, les qual hauran de ser resoltes en el termini màxim de 30 dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

En cas que no es presenti cap al·legació, la llista provisional de persones admeses i excloses s’entendrà definitivament aprovada

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
  • DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona.
  • Bases específiques regulades de la convocatòria, en cada cas.

Contacte

Unitat de Selecció

Planificació i Organització de Recursos Humans

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Passeig Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Tefèfon 977296679
Correu electrònic: seleccio@diputaciodetarragona.cat