XVII Premi Iniciativa Medi Ambient


XVII Premi Iniciativa Medi Ambient

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions del XVII Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de participació XVII Premi Iniciativa Medi Ambient Requeriments A partir de 19/06/2021 fins 30/09/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de participació XVII Premi Iniciativa Medi Ambient Alcalde/essa / President/a 
Projecte Premi Iniciativa Medi Ambient 2021 Secretari/ària 
Annex
Material gràfic No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud premi" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva del XVII Premi Iniciativa Medi Ambient.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals que realitzin projectes, actuacions i/o iniciatives de protecció i millora del medi ambient del territori del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, en els àmbits i d’acord amb les condicions establertes en la convocatòria reguladora del procediment de concessió del Premi.

Cada ens local pot presentar més d'un projecte, amb una sol·licitud diferent per cada projecte que presentin.

Ens local

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud XVII Premi Iniciativa Medi Ambient » és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud XVII Premi Iniciativa Medi Ambient» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 30 de setembre de 2021, les 24 hores del dia.

 

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

 

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions del XVII Premi Iniciativa Medi Ambient, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021.

Contacte

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Montse Cargol
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic:subv.mset@dipta.cat