Subvencions transició energètica i acció climàtica 2022


Subvencions transició energètica i acció climàtica 2022

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, exercici 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció transició energètica i acció climàtica Requeriments A partir de 30/03/2022 fins 16/05/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per la transició energètica i acció climàtica 2022. Alcalde/essa / President/a 
Memòria Línia 1 No Secretari/ària 
Annex
Documentació complementària Línia 1 No Secretari/ària 
Annex
Documentació complementària Línia 1 No Secretari/ària 
Annex
Memòria Línia 2 No Secretari/ària 
Annex
Certificat d'inversió financerament sostenible, línia 2 - M-1-739-01-CA No Secretari/ària 
Projecte bàsic Línia 3 No Secretari/ària 
Annex
Documentació complementària Línia 3 No Secretari/ària 
Annex
Memòria Línia 4 No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció transició energètica i acció climàtica" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i l'acció climàtica.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès que reuneixin les condicions establertes en alguna de les 4 línies, segons la convocatòria reguladora del procediment de concessió de les subvencions:

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció transició energètica i acció climàtica" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció transició energètica i acció climàtica" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la transició energètica i acció climàtica, exercici 2022.

Contacte

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Montse Cargol
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat