Subvencions prevenció d’incendis forestals 2024


Subvencions prevenció d’incendis forestals 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, any 2024.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció prevenció d’incendis forestals - ADFs Requeriments A partir de 16/05/2024 fins 01/07/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a la prevenció d'incendis forestals per a ADF Persona sol·licitant 
Formulari Web
Memòria Persona sol·licitant 
Annex
Adhesió Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal Conjunts No Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la prevenció d’incendis forestals - ADFs " és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les agrupacions de defensa forestal en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció d’incendis forestals.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Les agrupacions de defensa forestals (ADF) del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès; la població del municipi on s’actuï ha de ser de fins a 20.000 habitants

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció per a la prevenció d’incendis forestals - ADFs» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció per a la prevenció d’incendis forestals - ADFs» s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la Convocatòria.

 

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

 

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, any 2024.

 

 

Contacte

Àrea de Concertació i Assistència Municipal

Persona de contacte: Marta Puig
Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona
Telèfon: 977 258 601
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat 
www.dipta.cat