Projecte Joves Emprèn Rural 2021


Projecte Joves Emprèn Rural 2021

Convocatòria reguladora del procediment administratiu del projecte Joves Emprèn Rural, 2021, per a la promoció de l’autoocupació i l’emprenedoria col·lectiva de les persones joves no ocupades ni integrades al sistema formatiu.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció projecte Joves Emprèn Rural, 2021 Requeriments A partir de 18/09/2021 fins 30/09/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de participació projecte Emprèn Rural Persona sol·licitant 
Currículum Annex

El tràmit "Sol·licitud Joves Emprèn Rural" és el tràmit de sol·licitud de participació per part de les persones físiques en la convocatòria del projecte Joves Emprèn Rural, 2021, en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva d'accions formatives adreçades a joves que reuniexin les conficions establertes en la convocatòria, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’emprenedoria col·lectiva de les persones joves no ocupades ni integrades al sistema formatiu, mitjançant la formació en autoocupació i cultura emprenedora, així com en matèries concretes de sectors propis i emergents del territori objecte d’ intervenció.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones físiques que reuneixin les condicions establertes en l'apartat 3r de la convocatòria:

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys a la data de la sol·licitud.
 • Tenir la titulació d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Estar inscrit/a i actiu/iva en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil a la data d’inici de l’acció formativa.
 • Estar empadronat/da a data de la sol·licitud en algun dels municipis de la demarcació que es recullen a l’Annex 1, amb una població inferior als 5.000 habitants, o aquells amb una població entre els 5.000 i els 10.000 habitants, que hagin presentat un creixement negatiu els darrers 10 anys. L’empadronament en el municipi corresponent haurà de mantenir-se durant tot el desenvolupament de l’acció formativa.
 • Trobar-se en situació d’atur i inscrit/a com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) a la data d’inici de l’acció formativa.
 • No trobar-se inscrit/a en el sistema d’educació i formació reglada.
 • Complir els requisits genèrics establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en la base setena de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

Persona física

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud Joves Emprèn Rural» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud Joves Emprèn Rural» s’ha de presentar fins el dia  30 de setembre de 2021:

 • De manera electrònica a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.

 • Presencialment, en suport paper, a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, en aquest cas amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.

 • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT .

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.
 • Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismos autònoms.
 • Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo.
 • Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 22 de juny de 2021 en què es va aprovar la modificació del Text refós de les Normes reguladores de pràctiques a a Diputació de Tarragona i de participació de joves en pràctiques del Programa de Garantia Juvenil i projectes de Formació Ocupacional.
 • Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 14 de setembre de 2021, d'aprovació de  la convocatòria Joves Emprèn Rural.

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Adreça: Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat