Premis INJUè Emprèn dipta.cat


Premis INJUè Emprèn dipta.cat

Convocatòria reguladora del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de participació Premis INJUè Emprèn dipta.cat Requeriments A partir de 02/09/2021 fins 20/09/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de participació en els Premis InJUè Emprèn dipta.cat, 2021 Persona sol·licitant 

El tràmit "Sol·licitud premis INJUè" és el tràmit de sol·licitud de participació en la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència  competitiva dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat de la Diputació de Tarragona, per al curs acadèmic 2021-2022.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els centres educatius públics, privats i/o concertats d’educació secundària, batxillerat i cicles formatius del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.

Els premis estan dirigits a aquells centres educatius amb programes que promoguin l’esperit emprenedor i/o contribueixin a millorar la formació de l’alumnat en l’àmbit de la creació d’empreses, durant el curs acadèmic 2021-2022. Cada centre educatiu podrà participar en una única categoria i una única formació amb la quantitat d’equips que consideri oportú. Aquests equips hauran d’estar formats per estudiants del centre amb el benentès que cada persona i equip només pot concursar amb un projecte. 

Persona jurídica

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de participació als premis INJUè» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de participació als premis INJUè» s’ha de presentar fins el dia 20 de setembre de 2021:

  • De manera electrònica a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini màxim per resoldre és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat, any 2021

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Adreça: Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat