Premi Jordi Cartanyà 2023


Premi Jordi Cartanyà 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva del Premi Jordi Cartanyà, any 2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de participació Premi Jordi Cartanyà Requeriments A partir de 09/08/2023 fins 22/09/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de participació al Premi Jordi Cartanyà (M-1-851_05-CA) Persona sol·licitant 
Memòria Annex
Fitxer multimèdia (foto, vídeo...) Annex

El tràmit "Sol·licitud de participació al premi Jordi Cartanyà" és el tràmit de sol·licitud de participació en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de premis adreçats a reconèixer l’esforç del sector turístic del territori de les marques turístiques COSTA DAURADA i TERRES DE L’EBRE vers a la millora continua, la sostenibilitat i la innovació.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les persones físiques i persones jurídiques de dret privat no dependents d’ens públics del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que posin en marxa iniciatives innovadores que s’adapten a les noves necessitats i demandes dels clients i de l’entorn.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de participació al premi Jordi Cartanyà" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de participació al remi Jordi Cartanyà"  s’ha de realitzar:

 • Les persones jurídiques, electrònicament, les 24 hores del dia.

 • Les persones físiques:

  • Per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia.
  • Presencialment a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, preferiblement amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.
  • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Presidència de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme.

Termini per resoldre

El termini màxim per resoldre i publicar la resolució de la concessió del premi és de sis mesos sis mesos a comptar des de la data d’inici del termini de presentació de la sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

 • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva del Premi Jordi Cartanyà 2023.


 

Contacte

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Persona responsable: : Carme Salvadó Giraltó
Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona
Telèfon: : 977 23 03 12
Correu electrònic: csalvado@dipta.cat