Subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, línia 1 distintiu de qualitat 2023


Subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, línia 1 distintiu de qualitat 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens de dret públic, any 2023, línia 1 relativa a accions de difusió dels productes amb distintiu DOP, DOQ, DO, IGP, MQ.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públic, línia 1 distintiu de qualitat Requeriments A partir de 09/08/2023 fins 22/09/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció de promoció turística i difusió de productes per a ens de dret públic Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics, línia 1, distintiu de qualitat" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part dels ens locals en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat que contribueixen a reforçar la imatge turística del territori de la COSTA DAURADA i les TERRES DE L’EBRE. Correspon a la línia 1 de la convocatòria destinada a accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat amb distintiu: DOP, DOQ, DO, IGP, MQ

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens de dret públic (ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades i cambres de comerç), les seves entitats dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics, línia 1, distintiu de qualitat"  és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a productes agroalimentaris i artesans de qualitat per a ens públics, línia 1, distintiu de qualitat"  s'ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Presidència de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència no competitiva és de sis mesos a comptar des de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència no competitiva de subvencions per a Productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2023.

Contacte

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
Persona responsable: : Carme Salvadó Giraltó
Passeig Torroja, s/n – 43007 Tarragona
Telèfon: : 977 23 03 12
Correu electrònic: csalvado@dipta.cat