Subvencions prevenció d’incendis forestals - ADFs, 2021.


Subvencions prevenció d’incendis forestals - ADFs, 2021.

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, exercici 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció prevenció d’incendis forestals - ADFs, 2021 Requeriments A partir de 08/07/2021 fins 30/07/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció ADF prevenció local d'incendis forestals, 2021. Persona sol·licitant 
Annex 1 a la sol·licitud de subvenció ADF 2021. Memòria detallada i cartogràfica Persona sol·licitant 
Annex
Annex 2 a la sol·licitud de subvenció ADF 2021. Municipis i població. Persona sol·licitant 
Annex
Annex 3 a la sol·licitud de subvenció ADF 2021. Adhesió No Persona sol·licitant 
Annex
Annex 4 a la sol·licitud de subvenció ADF 2021. Extracte saldos. No Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud subvenció " és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les agrupacions de defensa forestal en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per actuacions de prevenció d’incendis forestals.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Les Agrupacions de Defensa Forestal del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès que realitzin actuacions de prevenció d’incendis forestals per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic. La població del municipi on s’actuï ha de ser de fins a 20.000 habitants, segons la convocatòria reguladora del procediment de concessió de les subvencions.

Persona jurídica

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud subvenció ADF prevenció incendis» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud subvenció ADF prevenció incendis» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 30 de juliol, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

 

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

 

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, en règim de concurrència competitiva, exercici 2021.

 

 

Contacte

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Montse Cargol
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat