Subvencions publicacions locals i comarcals per a ens locals 2022


Subvencions publicacions locals i comarcals per a ens locals 2022

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de de subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona, any 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció publicacions locals i comarcals per a ens locals Requeriments A partir de 04/08/2022 fins 15/11/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Formulari de sol·licitud / justificació de publicacions locals i comarcals per a ens locals Alcalde/essa / President/a 
Fitxer multimèdia (foto, vídeo...) Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals per a ens locals" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part  dels ens locals en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de Tarragona, any 2022.

La sol·licitud presentada correspon tant a la petició de subvenció com de pagament, atès que la resolució de la convocatòria serà simultània i en el mateix acte s’aprovarà la concessió i el reconeixement de l’obligació d’aquelles peticions que compleixin amb els requisits establerts en la mateixa.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals de la demarcació de Tarragona que hagin realitzat publicacions que encaixin amb l'objecte i la finalitat de la convocatòria i amb les característiques apuntades al punt 2 de la mateixa.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals per a ens locals" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals per a ens locals"  s'ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

  • El sol·licitant de la subvenció ha de presentar un exemplar del Ilibre o publicació a les oficines d’assistència en matèria de registre de la Diputació a Tarragona (Palau de la Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, 100, a Tarragona, telèfon: 977 296 617) o a Tortosa (Palau Climent, carrer Montcada, 32 a Tortosa, telèfon: 977 448 662), juntament amb un ofici en què s’indiqui que ha presentat la sol·licitud per a la convocatòria a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022) i que adjunta un exemplar del llibre d’acord amb el punt 6 de la convocatòria.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de és de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

 

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022)

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat