Devolució de les taxes dels drets d'examen dels processos selectius


Devolució de les taxes dels drets d'examen dels processos selectius

Procediment administratiu per a la devolució d'un ingrés realitzat indegudament a la Diputació de Tarragona amb motiu de la sol·licitud de participació en un procés de selecció de personal.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de devolució de les taxes dels drets d'examen dels processos selectius Requeriments A partir de 03/03/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Instància genèrica Persona sol·licitant 
Justificant de pagament Annex
Certificat de titularitat del compte bancari Annex

El tràmit "Sol·licitud de devolució de les taxes dels drets d'examen dels processos selectius" és el tràmit que permet sol·licitar la devolució d'un ingrés indegut en concepte de taxes de drets d’examen dels processos selectius de la Diputació de Tarragona.

Qui pot utilitzar el tràmit

Poden sol·licitar la devolució de les taxes de drets d’examen els aspirants que hagin incorregut en algun dels supòsits següents:

- Duplicitat de l’ingrés.

- Ingrés d’una quantitat superior a l’exigida.

- Ser beneficiari d’una exempció total o parcial en el moment del pagament de la taxa.

- Ingrés erroni (ingrés per a un procés diferent del que es pretenia participar i en què no es va arribar a presentar la sol·licitud).

De conformitat amb l’article 12 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, és procedent la devolució de la taxa per drets d’examen quan no es realitzi el seu fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu. Per tant, també cal sol·licitar la devolució quan es produeixi una modificació substancial de les bases de la convocatòria o quan no es desenvolupi el procés selectiu per causes no imputables a l'obligat al pagament.

Tanmateix, no és procedent cap devolució dels drets d’examen en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per causa imputable a l’interessat/la interessada o quan, tot i estar admès/a, no participi en les diferents proves convocades.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de devolució de les taxes dels drets d'examen dels processos selectius" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de devolució de les taxes dels drets d'examen dels processos selectius" es pot realitzar:

  • Per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
  • Presencialment a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, preferiblement amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació (https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb), en horari de 9 a 14 h.
  • O per qualsevol de les altres vies que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Presidència de la Diputació de Tarragona o òrgan en qui delegui.

Termini per resoldre

El termini per a la resolució de la sol·licitud de devolució d'un ingrés indegut és de sis mesos des de la data d'entrada al Registre General de la Diputació de Tarragona.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs de reposició en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació davant de la Presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  • Reial decret 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  • Ordenança Fiscal General de gestió dels ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona.

Contacte

Unitat de Selecció

Planificació i Organització de Recursos Humans

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Passeig Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Tefèfon 977296679
Correu electrònic: seleccio@diputaciodetarragona.cat