Subvencions allotjament empresarial 2021


Subvencions allotjament empresarial 2021

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial, exercici 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció allotjament empresarial 2021 Requeriments A partir de 11/06/2021 fins 16/07/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial. Alcalde/essa / President/a 
Pressupost d'ingressos i despeses convocatòria d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial.
Memória descriptiva convocatòria d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial. Annex
Resum de les activitats previstes convocatòria d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial. Annex
Relació de persones emprenedores convocatòria d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial. No Annex
Pla d'empresa No Annex
Pla d'empresa No Annex
Pla d'empresa No Annex
Pla d'empresa No Annex
Pla d'empresa No Annex

El tràmit "Sol·licitud subvenció" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial de l’any 2021.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades), les seves entitats i organismes dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès que reuneixin les condicions establertes en la convocatòria. 

Ens local

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció allotjament empresarial 2021» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció allotjament empresarial 2021» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 16 de juliol, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de 6 mesos des de la data de lapublicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el BOPT.

 

 

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial de l’any 2021.

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Adreça: Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat