Subvencions animals domèstics 2022


Subvencions animals domèstics 2022

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, exercici 2022.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció animals domèstics Requeriments A partir de 26/07/2022 fins 22/09/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a la protecció i defensa dels animals domèstics Persona sol·licitant 
Formulari Web
Memòria No Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció animals domèstics" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les entitats protectores d’animals en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d'actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Les entitats protectores d’animals amb nucli zoològic del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció animals domèstics» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció animals domèstics» s’ha de realitzar electrònicament,les 24 hores del dia.

 

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la seva publicació en el BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022.

Contacte

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Montse Cargol
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat