Subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2024


Subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, any 2024.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública. Requeriments A partir de 05/07/2024 fins 31/07/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a la promoció de la salut pública Persona sol·licitant 
Formulari Web
Memòria Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les entitats sense ànim de lucre en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per la promoció de la salut pública, any 2024.

 

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Les entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, degudament constituïdes i inscrites en els registres corresponents, que tenen com activitat principal la promoció de la salut pública i que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en programes adreçats a la promoció de la salut pública.

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud de subvenció per a projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública» s’ha de realitzar per mitjans electrònics, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la Convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competititva de subvencions a entitats o associacions sense ànim de lucre per a la promoció de la salut pública, any 2024.

Contacte

Àrea de Concertació i Assistència Municipal

Persona responsable: Marta Puig
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic:subv.mset@dipta.cat