Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tramitació d'emergència 2022


Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tramitació d'emergència 2022

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2022. Procediment que possibilita la sol·licitud i la justificació de subvencions per actuacions executades mitjançant contractacions d'emergència.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus amb tramitació d'emergència Requeriments A partir de 12/05/2022 fins 10/06/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció M-1-759_05-CA Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Evidència del Meteocat No Secretari/ària 
Annex
Informe tècnic de les actuacions tramitades d'emergència
Informe tècnic sobre la subvencionalitat de l'execució.
Certificat de les actuacions tramitades d'emergència. Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Informe de despeses imputables a l'obra subvencionada No
Document tècnic No Annex
As built No Annex
Documentació complementària No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus amb tramitació d'emergència" és el tràmit que permet a l'ens local sol·licitar una subvenció en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, any 2022, per actuacions executades mitjançant contractacions d’emergència. i, en el mateix moment, justificar-la per estar ja executades les actuacions. Amb aquest tràmit doncs, l'ens local pot sol·licitar la subvenció i justificar l'actuació, simultàniament, en el mateix tràmit de presentació de la sol·licitud.

Qui pot utilitzar el tràmit

De les subvencions de les actuacions tramitades d’emergència del punt segon de la convocatòria són beneficiaris tots els ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus amb tramitació d'emergència" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de "Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus amb tramitació d'emergència" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

La manca de resolució expressa del tràmit té efectes desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, any 2022.

Contacte

Unitat gestora del servei: Assistència secretaria intervenció en l’àmbit de la cooperació i les subvencions
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 41 // 977 29 66 56
Correu electrònic: g_cooperacio@dipta.cat