Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus A 2023


Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, sol·licitud i justificació tipus A 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, any 2023. Procediment que possibilita la sol·licitud i, si escau, la justificació de subvencions del tipus A.

Recordeu que, si en el mateix tràmit també voleu justificar l'actuació, cal aportar els documents indicats al punt dissetè de la convocatòria (i que es troben com no obligatoris al tràmit) juntament amb fotografies de l’execució de l’actuació.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus A Requeriments A partir de 26/04/2023 fins 26/05/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció fenòmens meteorològics i situacions excepcionals Alcalde/essa / President/a 
Evidència del Meteocat Secretari/ària 
Annex
Projecte tècnic o document tècnic Annex
Informe tècnic sobre la subvencionalitat de l'actuació
Sol·licitud de pagament (M-1-518_10-CA) No Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades de la justificació M-1-903 No Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Certificació d'obres. No
Relació valorada. No Annex
Acta preus contradictoris. No Annex
Factura. No Annex
Informe tècnic sobre la subvencionalitat de l'execució (M-1-657_11-CA) No
Informe de despeses imputables a l'obra subvencionada No
Certificat final d'obra No
Fitxer multimèdia (foto, vídeo...) No Annex
Documentació complementària No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus A"  és el tràmit que permet a l'ens local sol·licitar una subvenció en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, any 2023, de les actuacions recollides en l'apartat A de la convocatòria, i, simultàniament, si l’actuació està executada, justificar-la. Amb aquest tràmit doncs, l'ens local pot sol·licitar la subvenció o sol·licitar la subvenció i justificar l'actuació.

Qui pot utilitzar el tràmit

De les subvencions de les actuacions de l’apartat A són beneficiaris tots els ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals de les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus A" és gratuït

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud i justificació de subvenció excepcional tipus A" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

La manca de resolució expressa del tràmit té efectes desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, any 2023.

Contacte

Unitat gestora del servei: Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 41 // 977 29 66 56
Correu electrònic: g_cooperacio@dipta.cat