Subvencions salut pública 2021


Subvencions salut pública 2021

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, exercici 2021.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció salut pública 2021 Requeriments A partir de 21/05/2021 fins 18/06/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció de Salut Pública 2021 Alcalde/essa / President/a 

El tràmit "Sol·licitud subvenció " és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions de salut pública, per generar entorns més resilients, segurs i saludables.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció tots els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

Per actuacions de la Línia 1, Tipus 1.1: Socorrista – Platges, poden ser beneficiaris d’aquesta actuació tots els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès amb servei de seguretat i vigilància a les platges del seu litoral.

Per actuacions de la Línia 2, Tipus 2.1: Millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, poden ser beneficiaris d’aquesta actuació tots els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès que gestionin directament el subministrament de l’aigua de consum humà.

Ens local

Quin cost té

El tràmit de «Sol·licitud subvenció subvenció salut pública» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud subvenció salut pública» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 18 de juny de 2021, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021.

Contacte

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Marta Puig / Montse Cargol
Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat