Subvencions per al foment de l’emprenedoria 2024


Subvencions per al foment de l’emprenedoria 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d'actuacions de foment de l’emprenedoria, any 2024.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció foment de l’emprenedoria Requeriments A partir de 29/06/2024 fins 05/08/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció foment de l'ocupació i l'emprenedoria Persona sol·licitant 
Formulari Web
Memòria amb criteris de valoració
Estatuts d'entitat No Annex
Escriptura pública No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per al foment de l’emprenedoria" és el tràmit de sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria, de l’any 2024.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les fundacions, les associacions privades, i les cambres de comerç de la demarcació, que tinguin per objectiu impulsar o promoure el desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès, a través d’activitats de foment de l’emprenedoria i de suport a l’empresa.
 

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció foment de l’emprenedoria" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per al foment de l’emprenedoria" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

 

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la data de publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

  • Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
  • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la Presidència de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria de l’any 2024.

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Gestió de Persones i Talent

Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat