Subvencions per a projectes ocupacionals 2024


Subvencions per a projectes ocupacionals 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a projectes ocupacionals, any 2024.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a projectes ocupacionals Requeriments A partir de 29/06/2024 fins 05/08/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció foment de l'ocupació i l'emprenedoria Persona sol·licitant 
Formulari Web
Memòria.
Estatuts d'entitat No Annex
Escriptura pública No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció a entitats que desenvolupin projectes ocupacionals" és el tràmit de sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a finançar aquelles actuacions que fomentin i reforcin l'ocupació, la inserció i orientació laboral i les que impulsin la creació de nous llocs de treball al territori, any 2024.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les associacions i fundacions privades i els sindicats de la demarcació que tinguin per objectiu impulsar o promoure projectes ocupacionals del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció a entitats que desenvolupin projectes ocupacionals" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció a entitats que desenvolupin projectes ocupacionals" s'ha de realitzar per mitjans electrònics, les 24 hores del dia, en el termini establert a la convocatòria.

Òrgan que resol

L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern, segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini màxim per resoldre i notificar és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’anunci al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

  • Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
  • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la Presidència de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions a entitats que desenvolupin projectes ocupacionals, any 2024.

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Gestió de Persones i Talent

Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat