Seu Electrònica Diputació de Tarragona

Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tramitació d'emergència


Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals - Tramitació d'emergència

L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
2021- Sol·licitud subvenció excepcional amb tramitació d'emergència Requeriments A partir de 13/05/2021 fins 04/06/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud subvenció excepcional Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades subvenció excepcional Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Certificat o evidència del Meteocat Secretari/ària 
Annex
Informe subvenció excepcionals tramitació d'emergència
Informe de subvencionalitat de l'actuació
Document tècnic No Annex
Informació complementària No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud subvenció excepcional amb tramitació d'emergència " és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, any 2021, de les actuacions que hagin estat executades mitjançant contractacions d’ emergència.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals que hagin realitzat actuacions executades mitjançant contractacions d’ emergència, tal com estan regulades a l’article 120 de la Llei de contractes del sector públic, havent adoptat l’acord corresponent.

Ens local

Quin cost té

El tràmit de «"Sol·licitud subvenció excepcional amb tramitació d'emergència» és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «"Sol·licitud subvenció excepcional amb tramitació d'emergència» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 4 de juny de 2021 les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria al BOPT .

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, exercici 2021

Contacte

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 41 // 977 29 66 56
Correu electrònic: g_aitc@dipta.cat