Subvencions escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2020-2021.


Subvencions escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2020-2021.

Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2020-2021Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció escoles municipals de música, dansa, art i disseny 2020-2021 Requeriments A partir de 19/06/2021 fins 19/07/2021
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció ens locals - cultura Alcalde/essa / President/a 

El tràmit «Sol·licitud de subvenció» és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a escoles de música, de dansa i d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona.

 

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals que duguin a terme ensenyaments musicals i artístics de titularitat municipal, segons la convocatòria reguladora del procediment de concessió de les subvencions.

 

Ens local

Quin cost té

El tràmit de « Sol·licitud subvenció ens locals escoles música, dansa i art » és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de «Sol·licitud subvenció ens locals escoles música, dansa i art» s’ha de realitzar electrònicament fins el dia 19 de juliol, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de sis mesos des de la data d’inici del termini de presentació de les sol·licituds i en tot cas abans del 30 de novembre de 2021.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta de la Diputació

 

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2020-2021.

Contacte

Unitat de Cultura

Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat