Subvencions PAM 2023 Programa inversions - obres.


Subvencions PAM 2023 Programa inversions - obres.

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de les subvencions corresponents al programa d'inversions per obres de la convocatòria del PAM 2020-2023, exercici 2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció PAM Programa inversions per obres Requeriments A partir de 03/10/2022 fins 28/10/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció PAM - Programes inversions i sanejament finances Alcalde/essa / President/a 
Certificat de dades del PAM Alcalde/essa / President/a 
Secretari/ària 
Projecte tècnic o document tècnic Annex
Informe tècnic sobre la subvencionalitat de l'actuació
Informe inspecció sanitària instal·lacions No Secretari/ària 
Annex
Documentació complementària No Secretari/ària 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció PAM Programa inversions per obres" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local, en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions del Pla d’Acció Municipal 2020-2023 per al finançament d'inversions per obres a un bé de titularitat municipal afectat a un servei o ús públic o a un servei de titularitat municipal.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, d’acord amb els criteris de repartiment establerts en les bases reguladores del Pla d'Acció Municipal per al període 2020-2023.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció PAM Programa inversions per obres" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció PAM Programa inversions per obres" s’ha de realitzar electrònicament, fins el dia 28/10/2022, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de govern per delegació de la Presidència o del Ple, o el Ple en el cas que la concessió impliqui despeses de caràcter plurianual que excedeixin els percentatges previstos a l’article 174.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva finalitza, segons s’estableix a la convocatòria, el 3 de març de 2023.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris

Recursos que es poden interposar contra la resolució

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la presidenta o del Ple de la Diputació, segons correspongui.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

- Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

- Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023.

- Convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de subvencions per del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023.

 

Contacte

Unitat d'Assistència Secretaria Intervenció en l'àmbit de la cooperació i les subvencions.

C. Pere Martell, núm. 2

43001 Tarragona

Tel. 977.29.66.56

g_cooperacio@dipta.cat