Subvencions creació o millora d'espais multiserveis 2023


Subvencions creació o millora d'espais multiserveis 2023

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis, any 2023.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a la creació o millora d'espais multiserveis Requeriments A partir de 06/04/2023 fins 02/06/2023
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per a activitats per a ens locals Alcalde/essa / President/a 
Formulari Web
Certificat del nombre d'establiments comercials Annex
Pla d'igualtat No Annex
Documentació complementària No Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la creació o millora d'espais multiserveis" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de l’ens local en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis, any 2023.

Qui pot utilitzar el tràmit

Els municipis i entitats municipals descentralitzades de fins a 1.000 habitants de les comarques del Camp de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.

Quin cost té

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la creació o millora d'espais multiserveis" és gratuït

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la creació o millora d'espais multiserveis" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, d'acord amb el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la convocatòria.

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de 6 mesos des de la data de la publicació de l’anunci de la convocatòria al BOPT.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

  • Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
  • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació o notificació individual, si escau, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis, any 2023.

Contacte

Unitat d'Ocupació i Emprenedoria

Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria

Passeig Sant Antoni 100, 43003, Tarragona

Telèfon: 977.29.66.91

Correu electrònic: ocupacioiemprenedoria@dipta.cat