Prevenció i control de la Legionel·la a les instal·lacions municipals


Prevenció i control de la Legionel·la a les instal·lacions municipals

Donar suport tècnic i/o jurídic als ajuntaments per dotar-los dels mitjans necessaris per a la prevenció i el control de la legionel·la en les seves instal·lacions municipals. Aquest servei es concreta amb el que determina la normativa vigent: - Programa de suport tècnic i jurídic als ens locals en aquesta matèria. - Diagnosi de les instal·lacions municipals i classificació en funció del risc. - Disseny i implantació d’un programa de manteniment (plans de neteja i desinfecció, control analític) i seguiment i avaluació de la implantació. - Realització d’una analítica per a la detecció de Legionel·la. - Formació: curs per al manteniment d’instal·lacions municipals de risc. - Informació i assessorament als municipis sobre la legislació, així com del programa que s’ofereix des de la Diputació. - Actualització i revisió del Programa per a municipis que ja han participat.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud d'assistència al SAM Requeriments A partir de 02/08/2022 fins 05/08/2022
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud d'assistència al SAM Formulari web
Annex 1- Sol·licitud d'assistència SAM No Annex
Annex 2- Sol·licitud d'assistència SAM No Annex

"Sol·licitud d’assistència al SAM" és el tràmit de sol·licitud d’assistència jurídica, econòmica i tècnica al Servei d’Assistència Municipal, d’acord amb el catàleg de serveis vigent

Qui pot utilitzar el tràmit

Els ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, Baix Penedès i Terres de l’Ebre, beneficiaris de cada servei d’assistència, d’acord amb les particularitats contingudes al catàleg de serveis vigent.

Quin cost té

El tràmit " Sol·licitud d’assistència al SAM" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit "Sol·licitud d’assistència al SAM" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és el diputat delegat del SAM, per delegació expressa de la Presidència.

Termini per resoldre

Efectes de la manca de resolució expressa

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.

Certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT ...)
Normativa

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que una de les competències bàsiques de les diputacions és donar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menys capacitat econòmica i de gestió.

El Catàleg de serveis del SAM garanteix la prestació de serveis municipals en tres sectors ben diferenciats: l’assistència en l’àmbit jurídic, econòmic i tècnic.

Les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics de la Diputació de Tarragona estableixen els serveis i les activitats subjectes a taxa o preu públic.

Contacte

Unitat prestadora del servei: Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: sam.mset@dipta.ca