Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, línia 2 redacció de projectes executius 2024


Subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, línia 2 redacció de projectes executius 2024

Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions per a la protecció i millora del medi ambient, corresponent a la línia 2 per a la redacció de projectes executius, any 2024.Què necessiteu fer? Documentació Identificació i signatura Termini presentació
Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient Requeriments A partir de 16/05/2024 fins 01/07/2024
Documentació que cal presentar
Document Obligatori Signants Tipus de document
Sol·licitud de subvenció per projectes de protecció i millora del medi ambient Persona sol·licitant 
Formulari Web
Memòria Persona sol·licitant 
Annex

El tràmit "Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient" és el tràmit de sol·licitud de subvenció per part de les entitats en el marc de la convocatòria del procediment administratiu per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient que tinguin com a finalitat promoure la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i la transició ecològica, exercici 2024.

Qui pot utilitzar el tràmit

Les entitats sense ànim de lucre, que tinguin com a objecte la realització de la tipologia de projectes detallats a la convocatòria i que actuïn en els municipis del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès

 

 

Quin cost té

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient" és gratuït.

Com es pot realitzar el tràmit

El tràmit de "Sol·licitud de subvenció per a la protecció i millora del medi ambient" s’ha de realitzar electrònicament, les 24 hores del dia.

Òrgan que resol

L'òrgan competent és la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, segons el vigent règim de delegacions en el moment d'aprovació de la Convocatòria

Termini per resoldre

El termini per a resoldre la convocatòria en règim de concurrència competitiva és de 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Efectes de la manca de resolució expressa

Els efectes de la manca de resolució expressa del tràmit són desestimatoris.

Recursos que es poden interposar contra la resolució

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la publicació de l’acord de resolució de la convocatòria, davant de la Presidència de la Diputació.

IdCAT Mòbil, Cl@ve o certificat electrònic (DNIe, TCAT, idCAT, ...)
Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  • Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.

  • Convocatòria del procediment administratiu per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, any 2024.

Contacte

Àrea de Concertació i Assistència Municipal

Persona de contacte: Marta Puig
Telèfon: 977 258 601

Pere Martell, 2  - 43001 Tarragona

Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat
www.dipta.cat